Nhà quản trị thành công

Tác giả: Peter F.Drucker

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 19/06/2017

30.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm