CHÍNH SÁCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 

Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân này quy định về việc xử lý dữ liệu cá nhân của Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka. Waka tôn trọng, cam kết sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp như nêu cụ thể dưới đây để các bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu.

Chính sách này là một phần không thể tách rời của Điều khoản sử dụng dịch vụ Waka và Hợp đồng, tài liệu ký kết giữa Waka và chủ thể là cá nhân. Khi Chủ thể dữ liệu ký bất kỳ Hợp đồng, tài liệu nào với Waka hoặc đánh dấu vào ô đồng ý, gửi tin nhắn đồng ý theo cú pháp hoặc chọn các thiết lập kỹ thuật đồng ý khác trên hệ thống Dịch vụ Waka hoặc đăng ký sử dụng Dịch vụ Waka theo bất kỳ phương thức nào, Chủ thể dữ liệu được coi là (i) đã đọc hiểu rõ và đồng ý với Hợp đồng, Điều khoản – Điều kiện chung, Chính sách này (ii) đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu như được quy định tại Chính sách này (iii) đồng ý ràng buộc quyền và trách nhiệm đối với theo Chính sách này  và (iv) không có bất kỳ thắc mắc, khiếu nại nào khác.

Chủ thể dữ liệu xác nhận đồng ý rằng Chính sách này được xem là thông báo đầy đủ của Waka về việc xử lý Dữ liệu cá nhân.

 

 I. Định nghĩa

1. Waka: là Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka, đơn vị sở hữu Dịch vụ Waka.

2. Dịch vụ Waka hoặc Dịch vụ: Là dịch vụ cung cấp sách điện tử bao gồm: sách đọc, sách nói, podcast, sách tóm tắt với 100% nội dung có bản quyền ở các nội dung: sách kinh điển, sách/truyện văn học, sách lịch sử - văn hóa, kỹ năng…

3. Dữ liệu cá nhân: là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm Dữ liệu cá nhân cơ bản và Dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

4. Xử lý dữ liệu cá nhân: là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

5. Xử lý dữ liệu cá nhân tự động là hình thức xử lý dữ liệu cá nhân được thực hiện bằng phương tiện điện tử nhằm đánh giá, phân tích, dự đoán hoạt động của một con người cụ thể, như: thói quen, sở thích, mức độ tin cậy, hành vi, địa điểm, xu hướng, năng lực và các trường hợp khác.

6. Chủ thể dữ liệu: là cá nhân được dữ liệu cá nhân phản ánh. Trong Chính sách này, Chủ thể dữ liệu bao gồm Khách hàng và các cá nhân ký kết Hợp đồng, tài liệu với Waka hoặc cá nhân khác (nếu có) mà Waka cần phải xử lý dữ liệu cá nhân.

 

II. Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân

1. Dữ liệu cá nhân được xử lý

Dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu mà Waka được xử lý bao gồm:

*/ Dữ liệu cá nhân cơ bản, bao gồm:

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);

- Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;

- Giới tính;

- Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;

- Quốc tịch;

- Hình ảnh của cá nhân;

- Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;

- Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng, bao gồm nhưng không giới hạn: các dữ liệu liên quan đến các mạng xã hội hoặc dịch vụ Waka; dữ liệu kỹ thuật (bao gồm loại thiết bị, hệ điều hành, loại trình duyệt, cài đặt trình duyệt, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối, thông tin liên lạc kỹ thuật khác); tên tài khoản; mật khẩu; chi tiết đăng nhập bảo mật; dữ liệu sử dụng dịch vụ; dữ liệu cookie.

- Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc Dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

 

*/ Dữ liệu cá nhân nhạy cảm, bao gồm:

- Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc

- Thông tin về tài khoản thanh toán, thông tin về thẻ ghi nợ, thông tin về tài sản đầu tư, thông tin về giao dịch ngân hàng;

- Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị

- Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

- Các dữ liệu cá nhân khác (nếu có) tùy vào từng thời điểm và nhu cầu của kinh doanh của dịch vụ hoặc cần thiết để thực hiện Hợp đồng, tài liệu ký giữa Waka và Chủ thể dữ liệu.

 

2. Nguồn dữ liệu cá nhân

Waka có thể xử lý Dữ liệu cá nhân từ các nguồn:

-   Chủ thể dữ liệu hoặc người đại diện hợp pháp của họ cung cấp trực tiếp cho Waka trong quá trình giới thiệu, đăng ký, sử dụng dịch vụ bao gồm và không giới hạn Chủ thể dữ liệu điền vào các biểu mẫu trên hệ thống dịch vụ Waka, qua việc trao đổi, liên lạc với Chủ thể dữ liệu bằng email, điện thoại, chat trực tuyến hoặc bất kỳ phương tiện nào khác.

-   Tự động thu thập khi Khách hàng tải ứng dụng Waka và/hoặc truy cập vào hệ thống Dịch vụ.

-   Từ các tương tác hoặc công nghệ thu thập dữ liệu tự động: bao gồm địa chỉ IP, URL giới thiệu, hệ điều hành, trình duyệt tin điện tử và bất kỳ thông tin nào khác được ghi tự động từ kết nối, cookie,

-   Từ các bên thứ ba khác: Nếu Chủ thể dữ liệu cho phép chia sẻ dữ liệu trên cơ sở dữ liệu công, từ các đối tác của Waka và/hoặc các bên thứ ba khác có quyền thu thập và chia sẽ theo quy định của pháp luật, từ mạng xã hội nếu khách hàng lựa chọn mạng xã hội để đăng ký, sử dụng dịch vụ Waka.

 

3. Mục đích xử lý dữ liệu

- Phục vụ họat động nghiên cứu trị trường, quản lý, vận hành, phân tích, báo cáo, thống kê, nâng cao chất lượng, cá nhân hóa dịch vụ.

- Ghi nhận thông tin, kích hoạt, xác minh và cung cấp dịch vụ theo đúng yêu cầu sử dụng dịch vụ từ Khách hàng.

- Phân tích hiệu quả của các nội dung, đánh giá và đề xuất nội dung được đánh giá phù hợp với Khách hàng.

- Xác thực và thực hiện các giao dịch thanh toán, đối soát, trao đổi cung cấp thông tin liên quan đến Chủ thể dữ liệu với các đơn vị phối hợp trong quá trình cung cấp dịch vụ.

- Giới thiệu tới Khách hàng nội dung, tính năng mới hoặc chương trình khuyến mại, ưu đãi của Dịch vụ.

- Phục vụ hoạt động liên hệ, thông báo, chăm sóc khách hàng hoặc giải quyết các thắc mắc, tranh chấp hay khiếu nại.

- Thực hiện tài liệu ký kết giữa Chủ thể dữ liệu và Waka, thông báo hoặc thực hiện các thay đổi liên quan đến việc thực hiện các tài liệu này.

- Thực hiện các quyền của Chủ thể dữ liệu liên quan đến Dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật, Điều khoản sử dụng dịch vụ.

- Thực hiện nghĩa vụ của Waka về thanh tra, kiểm tra, thống kê, báo cáo tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế.

- Thực hiện các nghiệp vụ đảm bảo an toàn dữ liệu, đảm bảo an toàn hệ thống thông tin của dịch vụ như sao lưu, dự phòng, giám sát và bảo vệ Dữ liệu cá nhân Chủ thể dữ liệu.

- Các mục đích khác theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

4. Cách thức xử lý: Waka có thể áp dụng các cách thức xử lý phù hợp bao gồm nhưng không giới hạn ở các phương thức xử lý Dữ Liệu Cá Nhân tự động, thủ công hoặc các phương thức khác phù hợp với quy định của pháp luật và của Waka từng thời kỳ.

 

5. Thời gian xử lý: cho đến khi hoàn thành mục đích xử lý dữ liệu hoặc khi Chủ thể dữ liệu có yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân.

 

6. Đối tượng có thể tiếp cận với Dữ liệu cá nhân

Waka có thể cung cấp, chuyển giao Dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu cho các đối tượng sau để xử lý dữ liệu cá nhân:

- Công ty mẹ, công ty con của Waka hoặc các công ty có cùng công ty mẹ hoặc công ty con với Waka.

- Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán mà Khách hàng sử dụng trên Dịch vụ.

- Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hoặc hợp tác kinh doanh với Waka, bao gồm nhưng không giới hạn: đại lý, đơn vị tư vấn nghiên cứu thị trường, kiểm toán, luật sư, công chứng viên, đối tác hợp tác kinh doanh, cung cấp giải pháp công nghệ thông tin, phần mềm, ứng dụng, các dịch vụ vận hành quản lý, xử lý sự cố, phát triển hạ tầng, nhà mạng viễn thông.

- Cơ quan có thẩm quyền.

 

7. Các quyền và nghĩa vụ của Chủ thể dữ liệu

a) Quyền của Chủ thể dữ liệu

- Chủ thể dữ liệu có thể thực hiện các quyền sau theo quy định của pháp luật hiện hành bao gồm quyền được biết, quyền đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân, quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân; quyền rút lại sự đồng ý; quyền xóa dữ liệu; quyền hạn chế xử lý dữ liệu; quyền cung cấp dữ liệu; quyền phản đối xử lý dữ liệu; quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại và quyền tự bảo vệ

- Trường hợp Chủ thể dữ liệu rút lại sự đồng ý cho Waka xử lý dữ liệu cá nhân, thì việc rút lại đồng ý đó có thể làm cho việc cung cấp dịch vụ của Waka bị giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản hoặc bị cấm đoán, tùy từng trường hợp. Waka sẽ không chịu trách nhiệm đối với Chủ thể dữ liệu cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh và các quyền hợp pháp của Waka sẽ được bảo lưu một cách rõ ràng đối với việc giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản, hoặc cấm đoán đó.

- Bằng việc cung cấp dữ liệu cá nhân của một bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn: thông tin của cha/mẹ, vợ/chồng, con, bạn bè, người liên hệ trong các trường hợp khẩn cấp và/hoặc cá nhân liên quan khác của Chủ thể dữ liệu) cho Waka, Chủ thể dữ liệu cam đoan, bảo đảm và chịu trách nhiệm rằng Chủ thể dữ liệu đã có được sự đồng ý hợp pháp của bên thứ ba đó cho việc xử lý và thông tin về việc Waka là chủ thể xử lý các thông tin cá nhân cho các Mục đích được nêu tại Chính sách này.

 

b) Nghĩa vụ của Chủ thể dữ liệu

Chủ thể dữ liệu có trách nhiệm giữ bí mật về thông tin cá nhân, thông tin truy cập tài khoản, thông tin thanh toán của mình và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

 

8. Chuyển Dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

Trong trường hợp chuyển Dữ liệu cá nhân ra nước ngoài (nếu có), Waka sẽ đảm bảo tuân thủ tất cả các yêu cầu của pháp luật hiện hành và áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ Dữ liệu cá nhân

 

9. Rủi ro có khả năng xảy ra

Có thể có những yếu tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Waka dẫn đến việc Dữ liệu cá nhân bị tiết lộ. Chủ thể dữ liệu đồng ý rằng Waka áp dụng mọi biện pháp có thể nhưng không chịu trách nhiệm bảo đảm Dữ liệu cá nhân luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo không bị tiết lộ.

 

10. Sửa đổi

Waka có thể có thể sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Điều khoản này tùy từng thời điểm. Thông báo về bất kỳ sự sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh nào sẽ được thông báo đến Chủ thể dữ liệu thông qua các phương tiện liên lạc khác mà Waka cho là phù hợp.

icon-tooltip

Hỗ trợ

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số 19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289