Bill Gates - Con đường đến tương lai

Tác giả: Jonathan Gatlin

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 24/07/2017

10.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm