Biết người - Dùng người - Quản người

Tác giả: Thương Mưu Tử

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

30.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm