90 ngày đầu tiên làm sếp

90 ngày đầu tiên làm sếp

Tác giả: Michael Watkins

Chuyên mục: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Đọc thêm