Tứ thư lãnh đạo - Thuật lãnh đạo

Tác giả: Hòa Nhân

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 10/05/2017

50.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm