Trò Bịp Trên Phố Wall

Trò Bịp Trên Phố Wall

Tác giả: Michael Lewis

Chuyên mục: Quản Trị - Lãnh Đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Đọc thêm