Tân nhạc Việt Nam thuở ban đầu

Tác giả: Phạm Duy

Thể loại: Văn hóa nghệ thuật, Văn hóa - Xã hội

Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

20.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm