Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam

Thể loại: Khoa học xã hội, Văn hóa - Xã hội

Nhà xuất bản:

NXB Giao Thông Vận Tải

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 17/06/2015

Sách miễn phí

Trong 10 năm đầu của Thế kỷ XXI, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn nhưng Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp, chương trình hành động, kế hoạch, lộ trình... tạo ra những đột phá mạnh mẽ trong các lĩnh vực quy hoạch, chiến lược phát triển giao thông vận tải.

Giao thông vận tải là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cần được ưu tiên đầu tư phát triển đi trước một bước với tốc độ nhanh, bền vững nhằm tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã xác định: “Tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về kết cấu hạ tầng đáp ứng cho yêu cầu phát triển đất nước. Tập trung các nguồn lực xây dựng, hoàn thiện hệ thống giao thông thiết yếu: đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển, đường vành đai biên giới, nâng cấp hệ thống đường sắt, quy hoạch đường sắt cao tốc Bắc - Nam, xây dựng hệ thống giao thông đô thị hiện đại…”

Từ khóa: nxbgtvt,

Kết nối với Waka