Quản Trị Khách Sạn

Quản Trị Khách Sạn

Tác giả: Bùi Xuân Phong

Chuyên mục: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Đọc thêm