Phát triển kỹ năng lãnh đạo

Phát triển kỹ năng lãnh đạo

Tác giả: John C. Maxwell

Chuyên mục: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Đọc thêm