Leadership on the line – Nhà lãnh đạo sáng suốt

Tác giả: Ronald A. Heifetz - Marty Linsky

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 22/05/2017

40.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm