Để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả

Để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả

Tác giả: Michael E. Gerber

Chuyên mục: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Đọc thêm