Cuốn Sách Nhỏ Cho Nhà Lãnh Đạo Lớn

Cuốn Sách Nhỏ Cho Nhà Lãnh Đạo Lớn

Tác giả: John C. Maxwell

Chuyên mục: Quản Trị - Lãnh Đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Đọc thêm