Chinh Phục Các Đợt Sóng Văn Hóa - Những Bí Quyết Kinh Doanh Trong Môi Trường Văn Hóa Đa Dạng

Chinh Phục Các Đợt Sóng Văn Hóa - Những Bí Quyết Kinh Doanh Trong Môi Trường Văn Hóa Đa Dạng

Tác giả: Fons trompenaars - Charles Hampden Turner

Chuyên mục: Quản Trị - Lãnh Đạo

Nhà xuất bản: NXB Tri Thức

Đọc thêm