Các văn bản quy phạm pháp luật về vận tải hàng hóa, hành khách, hành lý trên đường thủy nội địa

Thể loại: Chính trị - Pháp luật

Nhà xuất bản:

NXB Giao Thông Vận Tải

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 48/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Để triển khai thực hiện các quy định của Luật, Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải đã ban hành các Nghị định và Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đường thủy nội địa. Nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Giao thông vận tải cũng như bạn đọc nghiên cứu, tìm hiểu các quy định pháp luật về vận tải hàng hóa, hành khách, hành lý trên đường thủy nội địa một cách có hệ thống, qua đó nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức xuất bản sách “Các văn bản quy phạm pháp luật về vận tải hàng hóa, hành khách, hành lý trên đường thủy nội địa”..

Chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ giúp ích cho công tác nghiên cứu, tìm hiểu và thi hành pháp luật có hiệu quả.

Waka trân trọng giới thiệu!

Kết nối với Waka