[Tóm tắt sách] - Chinh phục các làn sóng văn hóa

Tác giả: Fons trompenaars - Charles Hampden Turner

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Tri Thức

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

20.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm