Trọn bộ sách Tứ thư lãnh đạo

Trọn bộ sách Tứ thư lãnh đạo

Đọc thêm

01 Tứ thư lãnh đạo - Thuật dụng ngôn

Tứ thư lãnh đạo - Thuật dụng ngôn

Từ ngàn xưa, người phương Đông luôn quan niệm rằng: Người lãnh đạo nhất thiết phải hội tụ “ thuật lãnh đạo, thuật quản trị, thuật dụng ngôn và thuật…

02 Tứ thư lãnh đạo - Thuật lãnh đạo

Tứ thư lãnh đạo - Thuật lãnh đạo

Từ ngàn xưa, người phương Đông luôn quan niệm rằng: Người lãnh đạo nhất thiết phải hội tụ “ thuật lãnh đạo, thuật quản trị, thuật dụng ngôn và thuật…

03 Tứ thư lãnh đạo - Thuật quản trị

Tứ thư lãnh đạo - Thuật quản trị

Tóm tắt sách Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Quản Trị: Từ ngàn xưa, người phương Đông luôn quan niệm rằng: Người lãnh đạo nhất thiết phải hội tụ “ thuật…

04 Tứ thư lãnh đạo - Thuật xử thế

Tứ thư lãnh đạo - Thuật xử thế

Tóm tắt sách Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Xử Thế: Từ ngàn xưa, người phương Đông luôn quan niệm rằng: Người lãnh đạo nhất thiết phải hội tụ “ thuật…

Xem tiếp