Trọn Bộ Sách Tứ Thư Lãnh Đạo

Trọn Bộ Sách Tứ Thư Lãnh Đạo

Đọc thêm

01 Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Dụng Ngôn

Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Dụng Ngôn

Từ ngàn xưa, người phương Đông luôn quan niệm rằng: Người lãnh đạo nhất thiết phải hội tụ “ thuật lãnh đạo, thuật quản trị, thuật dụng ngôn và thuật…

02 Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Lãnh Đạo

Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Lãnh Đạo

Từ ngàn xưa, người phương Đông luôn quan niệm rằng: Người lãnh đạo nhất thiết phải hội tụ “ thuật lãnh đạo, thuật quản trị, thuật dụng ngôn và thuật…

03 Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Quản Trị

Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Quản Trị

Tóm tắt sách Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Quản Trị: Từ ngàn xưa, người phương Đông luôn quan niệm rằng: Người lãnh đạo nhất thiết phải hội tụ “ thuật…

04 Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Xử Thế

Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Xử Thế

Tóm tắt sách Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Xử Thế: Từ ngàn xưa, người phương Đông luôn quan niệm rằng: Người lãnh đạo nhất thiết phải hội tụ “ thuật…

Xem tiếp