Tư tưởng Hồ Chí Minh về giao thông vận tải

Thể loại: Giáo dục, Văn hóa - Xã hội

Nhà xuất bản:

NXB Giao Thông Vận Tải

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 15/03/2016

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Tóm tắt sách Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Giao Thông Vận Tải:

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đến tất cả các ngành, các giới. Giao thông vận tải là một trong những ngành được Người quan tâm đặc biệt. Bởi vì theo Người: “Bất kỳ ai, muốn sống thì phải có bốn điều ăn, mặc, ở, đi lại”, “Giao thông là mạch máu của mọi công việc”. Trong sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Giao thông vận tải là một mặt trận”, “Giao thông vận tải thắng lợi tức là chiến tranh đã thắng lợi phần lớn rồi”. Trong xây dựng hoà bình, Người khẳng định: “Cầu đường là mạch máu của một nước” và nhấn mạnh: “Đời sống xã hội hiện nay phụ thuộc trước hết vào đường giao thông”.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Giao thông vận tải” đã trích dẫn được nhiều ý kiến, nhiều bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giao thông vận tải. Đây là những tư liệu quý chứa đựng những quan điểm tư tưởng về giao thông vận tải của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại hội lần thứ VII của Đảng đã xác định tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lê Nin là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động. Tôi mong rằng, những người làm công tác giao thông vận tải cần dày công nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu những tư liệu được trình bày trong cuốn sách này để quán triệt và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Giao thông vận tải Việt Nam, từng bước đưa ngành Giao thông vận tải nước ta lên ngang tầm quốc tế, đáp ứng đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước giàu mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Mời các bạn đọc sách Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Giao Thông Vận Tải.

Kết nối với Waka