Tư Duy Của Chiến Lược Gia

Tư Duy Của Chiến Lược Gia

Tác giả: Kenichi Ohmae

Chuyên mục: Quản Trị - Lãnh Đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm