Trên Cả Lí Thuyết

Trên Cả Lí Thuyết

Tác giả: Triệu Văn Minh

Chuyên mục: Nhân Vật - Bài Học

Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên

Đọc thêm

Từ khóa: steve jobs, Apple,