Tình ca quán âm

Thể loại: Tôn giáo - Tâm linh

Nhà xuất bản:

NXB Văn Hóa Thông Tin

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Đức Quán Thế Âm là hình ảnh trung hậu về lý tưởng Bồ tát. Sự linh hiển của Ngài từ người bình dân cho đến các bậc thức giả, ai cũng từng nghe từng biết đến danh hiệu, đồng thời công nhận tấm lòng độ lượng cứu độ của Ngài mỗi khi chúng sanh vọng tiếng khẩn cầu bi thiết.

Công đức của Ngài Quán Thế Âm Bồ tát không thể nghĩ bàn. Nhân hạnh của Ngài nối kết qua bốn bộ kinh Lăng Nghiêm, kinh Bát Nhã, kinh Đại Bi và kinh Pháp Hoa. Kinh Lăng Nghiêm (có ba mười hai ứng thân) dựa trên hạnh nhân tu tập mà gọi là Quán Thế Âm, kinh Bát Nhã nhân địa thực hành tâm kinh đạt đến trí tuệ vô lậu. Kinh Đại Bi chỉ về hạnh đức, sự cứu độ, giúp chúng sanh thoát khỏi tai ách. Kinh Pháp Hoa kể đến năng lực siêu nhiên của Ngài về mặt hóa thân vô tận độ thoát hàm linh. Phẩm Phổ Môn trong kinh pháp Hoa là một biểu hiện nơi Ngài Quán Âm tinh thần vị tha vô ngã, tiếp theo đó gồm ba mươi ba ứng hóa thân và mười bốn đức vô úy. Văn hóa là nét đẹp về tư duy, sản phẩm của quá trình suy tư, sưu tập và khai phóng.

Tình Ca Quán Âm là lời kinh Bát Nhã để lý giải những giáo lý thâm sâu của nhà Phật. "Từ tâm Bồ Tát đã thiết định Bát Nhã Ba La Mật Đa kinh (…) nội dung khúc chiết sâu sắc giúp chúng sinh tự phám phá mình, nhận ra khả năng có sẵn nơi mình, bản lai diện mục của chính mình. Từ đó chúng sinh tự biết tìm cách giúp người, cứu người, cứu mình giải thoát mình khỏi mọi nỗi lo âu sợ hãi trước những đổi thay thế sự, những thay đổi của lòng người…"

Mời các bạn đón đọc!

 

Kết nối với Waka