Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông - Tập 3

Thể loại: Kỹ thuật - Công nghệ

Nhà xuất bản:

NXB Giao Thông Vận Tải

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 23/12/2015

Tìm đọc sách giấy: Tại đây

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Tóm tắt sách Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Công Trình Giao Thông - Tập 3:

Năm 2011, Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp với các Vụ quản lý chức năng của Bộ, các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải, Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải, các Trường Đại học trong và ngoài Bộ Giao thông vận tải… xây dựng mới và chuyển đổi được 73 Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN) về công trình giao thông do Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Để hệ thống hóa và phổ biến các Tiêu chuẩn Quốc gia này tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể tham gia xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam, Vụ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Nhà xuất bản Giao thông vận tải xuất bản và phát hành thành 3 tập Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông.

Waka trân trọng giới thiệu sách Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Công Trình Giao Thông - Tập 3.

Kết nối với Waka