Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm