Sam Walton - Cuộc đời kinh doanh tại Mỹ

Sam Walton - Cuộc đời kinh doanh tại Mỹ

Tác giả: Sam Walton - John Huey

Chuyên mục: Nhân vật - Sự kiện, Nhân vật

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Đọc thêm