Quản Trị Quá Trình Đổi Mới & Sáng Tạo - Các Chiến Lược, Quy Trình Triển Khai Và Lợi Nhuận

Quản Trị Quá Trình Đổi Mới & Sáng Tạo - Các Chiến Lược, Quy Trình Triển Khai Và Lợi Nhuận

Tác giả: Allan Afuah

Chuyên mục: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm