Quản trị chuỗi cung ứng hoàn hảo

Quản trị chuỗi cung ứng hoàn hảo

Tác giả: Ngọc Lý, Thúy Ngọc

Chuyên mục: Kiến thức kinh tế

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Đọc thêm