Phương Thức Toyota: 14 nguyên lý quản trị nổi tiếng của Toyota

Phương Thức Toyota: 14 nguyên lý quản trị nổi tiếng của Toyota

Tác giả: Jeffrey K. Liker

Chuyên mục: Quản Trị - Lãnh Đạo

Nhà xuất bản: NXB Tri Thức

Đọc thêm