Nhà lãnh đạo giỏi giải quyết vấn đề như thế nào?

Nhà lãnh đạo giỏi giải quyết vấn đề như thế nào?

Tác giả: John C. Maxwell

Chuyên mục: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Đọc thêm