Nhà Lãnh Đạo Giỏi Giải Quyết Vấn Đề Như Thế Nào?

Nhà Lãnh Đạo Giỏi Giải Quyết Vấn Đề Như Thế Nào?

Tác giả: John C. Maxwell

Chuyên mục: Quản Trị - Lãnh Đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Đọc thêm