Luật giao thông đường bộ và các văn bản quy phạm pháp luật về vận tải đường bộ

Thể loại: Chính trị - Pháp luật

Nhà xuất bản:

NXB Giao Thông Vận Tải

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 21/03/2017

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Luật Giao thông đường bộ ban hành năm 2008 gồm 8 chương và 89 điều quy định về quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009, thay thế Luật giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001.

Các chương của Luật Giao thông đường bộ gồm: Những quy định chung; Quy tắc giao thông đường bộ; Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Phương tiện tham gia giao thông đường bộ; Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; Vận tải đường bộ; Quản lý nhà nước về giao thông đường bộ; Điều khoản thi hành.

Kết nối với Waka