Lần Đầu Làm Sếp

Lần Đầu Làm Sếp

Tác giả: Loren B. Belker - Gary S. Topchik

Chuyên mục: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Đọc thêm