Lần Đầu Làm Sếp

Lần Đầu Làm Sếp

Tác giả: Loren B. Belker - Gary S. Topchik

Chuyên mục: Sách Kinh Tế, Quản Trị - Lãnh Đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Đọc thêm