Giao thông đô thị - Tầm nhìn, chiến lược & chính sách (Phần 1)

Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Thủy

Thể loại: Khoa học xã hội, Văn hóa - Xã hội

Nhà xuất bản: NXB Giao Thông Vận Tải

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 21/06/2017

30.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm