Đi Sau Đến Trước

Đi Sau Đến Trước

Tác giả: Gary Hamel - C.K. Prahalad

Chuyên mục: Quản Trị - Lãnh Đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm