Di sản nhà lãnh đạo

Tác giả: Jim Kouzez, Barry Posner

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Tri Thức

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 11/07/2017

20.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm

Từ khóa: sách quản lý,