Di sản nhà lãnh đạo

Di sản nhà lãnh đạo

Tác giả: Jim Kouzez, Barry Posner

Chuyên mục: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Tri Thức

Đọc thêm

Từ khóa: sách quản lý,