Di Sản Nhà Lãnh Đạo

Di Sản Nhà Lãnh Đạo

Tác giả: Jim Kouzez, Barry Posner

Chuyên mục: Quản Trị - Lãnh Đạo

Nhà xuất bản: NXB Tri Thức

Đọc thêm

Từ khóa: sách quản lý,