Dẫn Dắt Sự Thay Đổi

Dẫn Dắt Sự Thay Đổi

Tác giả: John P. Kotter

Chuyên mục: Quản Trị - Lãnh Đạo

Nhà xuất bản: NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Đọc thêm