Đàm phán giải phóng con tin

Đàm phán giải phóng con tin

Tác giả: George Kohlrieser

Chuyên mục: Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp thành phố HCM

Đọc thêm