Công ty vốn, quản lý & tranh chấp theo luật doanh nghiệp 2005

Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Đình Cung

Thể loại: Chính trị - Pháp luật, Văn hóa - Xã hội

Nhà xuất bản: NXB Tri Thức

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

15.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm