Câu hỏi cốt tử - Tạo ra lợi nhuận cao và tăng trưởng mạnh mẽ

Câu hỏi cốt tử - Tạo ra lợi nhuận cao và tăng trưởng mạnh mẽ

Tác giả: Fred Reichheld

Chuyên mục: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Đọc thêm