Bộ luật hàng hải Việt Nam

Thể loại: Chính trị - Pháp luật

Nhà xuất bản:

NXB Giao Thông Vận Tải

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 11/05/2017

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Bộ luật Hàng hải Việt Nam là Bộ luật kinh tế chuyên ngành đầu tiên của Việt Nam được ban hành lần đầu vào năm 1990 và sửa đổi năm 2005. Bộ luật có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của ngành hàng hải và kinh tế xã hội của đất nước, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải ở nước ta.

Sau thời gian triển khai thực hiện, cùng với sự phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của cả nước, nhiều quy định mới được ban hành, các điều ước quốc tế được Việt Nam ký kết, gia nhập và thực tế hoạt động có những thay đổi đòi hỏi Bộ luật Hàng hải Việt Nam phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Được sự phân công của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung toàn diện Bộ luật Hàng hải Việt Nam và được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ hợp thứ 10 ngày 25 tháng 11 năm 2015.

Nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Giao thông vận tải cũng như bạn đọc nghiên cứu, tìm hiểu các quy định mới của Bộ luật Hàng hải Việt Nam một cách có hệ thống, qua đó nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định của pháp luật về hàng hải trên thực tế, Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức xuất bản sách “Bộ luật Hàng hải Việt Nam”.

Waka trân trọng giới thiệu!

Kết nối với Waka