64 nước cờ trên bàn thương lượng - Phần 2

Tác giả: Roger Dawson

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 19/01/2017

20.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm