5 nguyên tắc thép - 15 thuật bán hàng thành công

5 nguyên tắc thép - 15 thuật bán hàng thành công

Tác giả: Lí Tuấn Kiệt

Chuyên mục: Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên

Đọc thêm