21 phẩm chất vàng của nhà lãnh đạo

21 phẩm chất vàng của nhà lãnh đạo

Tác giả: John C. Maxwell

Chuyên mục: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Đọc thêm