108 Kỹ Năng Của Nhà Lãnh Đạo Bẩm Sinh

108 Kỹ Năng Của Nhà Lãnh Đạo Bẩm Sinh

Tác giả: Warren Blank

Chuyên mục: Quản Trị - Lãnh Đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Đọc thêm