101 tình huống nhân sự nan giải

101 tình huống nhân sự nan giải

Tác giả: Paul Falcone

Chuyên mục: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Đọc thêm